Facebook
Instagram
Youtube
LinkedIn
hledat

Třetí hala Vodova

Třetí hala Vodova

Plánem projektu je vybudovat třetí halu pro míčové sporty za účelem rozšíření tréninkových ploch v rámci Arény Vodova.

Hala je navržena v rozměrech 55x40,25m a je provozně i objemově rozdělena na dvě části – provozní zázemí a vlastní sportovní část.

Sportovní část je navržena s vnitřní sportovní plochou o rozměrech 50x29m (1450 m2) a prostorově vychází z rozměru hřiště pro házenou a florbal (40x20m) v podélném směru, v příčném pak z požadovaného umístění tří tréninkových basketbalových hřišť (26x14m) s nutný postranním zámezím. Při tomto uspořádání se uvažuje s dělením haly na tři samostatné tréninkové části oddělené závěsnými sítěmi. Sportovní plocha mimo výše uvedeného dále pojímá hrací plochu dalšího centrálně umístěného hřiště pro basketbal (28x15m) a hřiště pro volejbal či nohejbal (18x9m). Světlá výška haly je nad sportovním prostorem 7,2m (po spodní hranu stropních vazníků) střešní atika je navržena ve výšce 10,25m. Při podélné stěně směrem k zázemí jsou v nikách integrovány teleskopické tribuny pro cca 200 diváků. Prostor pro další diváky je pak na galerii na úrovni 2.NP cca 100 diváků.

Provozní zázemí sportovní haly je navrženo na severní straně objektu podél celé haly a tvoří provozní pojítko mezi starou halou a novým objektem. Provozní zázemí je dvoupodlažní, výška objektu je 7,2m. Na úrovni 1.NP se nachází šatny sportovců a rozhodčích s hygienickým zázemím a skladové prostory sportovního náčiní a vybavení, na úrovni 2.NP pak administrativní zázemí s kancelářskými prostory a zasedací místností, vstupní recepční část s bufetem a sociálním zařízením, masážní centrum s kryoterapií a technické zázemí.  Provozně je zázemí sportovní haly navrženo tak, aby došlo k oddělení čistého a špinavého provozu (sportovci-diváci). Vstupu do tréninkové haly, respektive jejího provozního zázemí je řešen jak z východní strany pro běžný týdenní tréninkový režim s případným využitím recepce stávající haly, tak rovněž hlavním vstupem ze strany západní, umožňujícím nástup přímo do 2.NP a sloužícím pro víkendový provoz, popř. provoz s diváky. Provozní zázemí je napojeno přímo na stávající halu a to jak na úrovni 1.NP, tak rovněž přes galerii stávající haly na úrovni 2.NP.

V současné době se v řešeném území nachází stávající vnitroareálové komunikace sloužící k zásobování a dopravní obslužnosti stávajících objektů. Vzhledem k absenci chodníků pro pěší v areálu není důsledně oddělen provoz automobilové dopravy a passantů, což v případě větší návštěvnosti areálu v době konání různých akcí přináší riziko potencionálních kolizí. Stávající parkovací kapacity areálu jsou v současné době nedostatečné. Návštěvníci areálu mohou využívat omezené kapacity parkovišť na ulici Vodova a Srbská. Zároveň probíhá omezené parkování na komunikacích uvnitř areálu, zejména před objektem ubytování.

Navržené řešení ponechává stávající síť areálových komunikací v zásadě beze změny. V severojižní ose od vstupu do areálu až k původní sportovní hale je nově navržena komunikace pro pěší ve směru hlavního pěšího tahu, obsluhující  jak původní, tak nově navržené objekty a umožňující absentující oddělení automobilové dopravy od pohybu pěších.

V návaznosti na stávající areálové komunikace navrženo cca 85 nových kolmých parkovacích stání.

Cílem projektu je navýšení hracích ploch pro míčové sporty, neboť současná kapacita je nevyhovující. Dále by mělo dojít k „uvolnění“ hlavní haly areálu pro další typy akcí jako jsou například kulturní a společenské akce. V rámci modernizace a rozšíření hracích ploch je součástí i řešení dopravní situace a parkování v dané lokalitě.